Аюултай ачааг тодорхойлох

ГНГ КОД Товч нэршил Ачааны ангилал
15200000 Глицериний Ус И Глицериний Шүлт 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
22070000 Этилийн Шингэн 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
25111000 Байгалийн Барийн Сульфат 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
25111750 Байгалийн Барийн Сульфат 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
25112000 Барийн Карбонат 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
25281157 Байгалийн Натрийн Борат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27011100 Антрацит 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
27050000 Нефтийн Хий 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27050701 Чулуун Нүүрсний,Усны Хий 2.3, 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27071000 Бензол 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27110699 Hефтийн Хий 2.3, 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111100 Шингэрүүлсэн Байгалийн Хий 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111200 Шингэрүүлсэн Пропан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111211 Пропан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111219 Пропан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111291 Пропан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111293 Пропан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111294 Пропан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111297 Пропан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111300 Шахсан Бутан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111310 Бутан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111330 Бутан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111391 Бутан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111397 Бусад Шахсан Бутан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27111900 Бусад Шингэрүүлсэн Нефтийн Хий 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27112100 Хийн Байдалтай Байгалийн Хий 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27112802 Байгалийн Хий 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27112900 Нүүрстөрөгчийн Хий 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27132941 Нефтийн Лав 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
27220000 Бензин 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27240000 Бензин 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27250000 Бензин 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27320000 Керосин 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27410000 Дизель Түлш 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27410644 Дизелийн Түлш 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27420000 Бусад Газойль 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
27430000 Мазут 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
27440000 Мазут 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
28011000 Хлор 2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28011372 Хлор 2.3, 8,5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28012000 Йод 6.1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28012379 Йод 6:1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28013000 Фтор; Бром 2.3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28013010 Фтор 2.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28013090 Бром 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28013189 Бром 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28030000 Нүүрстөрөгч 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28030304 Хөө 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28040329 Устөрөгч 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28040598 Азот 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28041000 Устөрөгч 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28042100 Аргон (Хий) 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28042420 Аргон 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28042900 Бусад Инерт Хий 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28042910 Гелий 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28042990 Аргон Ба Инерт Хий 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28043000 Азот 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28043001 Азотын Гемоксид 2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28043613 Гелий 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28044000 Хүчилтөрөгч 2.2, 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28044479 Хүчилтөрөгч 2.2, 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28045010 Бор (Химийн Элемент) 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28046100 Кремни 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28046900 Бусад Кремни 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28047000 Фосфор 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28047336 Фосфор 4.2, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28048000 Мышьяк 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28049000 Селен 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28050430 Ховор Металл, Мөнгөн Ус 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28051100 Натри 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28051200 Кальци 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28051900 Газрын Шүлтлэг Металлууд 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28051910 Стронций Ба Барий 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28051990 Газрын Шүлтлэг Металлууд 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28052273 Бари 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28052329 Шүлтийн Металлууд 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28052332 Калий 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28052942 Стронций 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
28054000 Мөнгөн Ус 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28054091 Мөнгөн Усны Дихлорид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28054162 Мөнгөн Ус 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28060522 Давсны Хүчил, Хлорт Хүхрийн Хүчил. 8.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28061000 Устөрөгчийн Хлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28061520 Давсны Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28062000 Хлорсульфоны Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28070000 Коллоид Хүхрийн Хүчил; Олеум 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28070010 Хүхрийн Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28070516 Хүхрийн Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28080000 Азотын Хүчил, Сульфоазотын Хүчил 8.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28080001 Азотын Хүчил 8, 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28080485 Азотын Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28080486 Азотын Хүчил,Сульфоазотын Хүчлүүд 8, 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28080539 Сульфаазотын Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28080542 Азотын Хүчил, Хүхэр-Азотын Хүчлүүд. 8, 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28090524 Фосфорын Хүчил, Полифосфорын Хүчлүүд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28091000 Дифосфорын Пентаоксид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28091200 Фосфорын Хүчлийн Ангидрид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28092000 Фосфорын Ба Полифосфорын Хүчил 8.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28100010 Диборын Триоксид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28100090 Борын Хүчил Ба Бусад Ислүүд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28111100 Устөрөгчийн Фторид 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28111200 Устөрөгчийн Цианид 6.1, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28111451 Ус Төрөгчит Фтор 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28111910 Ус Төрөгчийн Бромид 2.3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28111980 Органик Бус Хүчил 8, 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112100 Нүүрстөрөгчийн Диоксид 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112399 Перхлорын Хүчил 5.1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112409 Нитрозил Хүхрийн Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112414 Мышьякын Хүчил 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112419 Синилийн Хүчил 6.1, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112497 Хүхрийн Хүчлийн Ангидрид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112892 Кремнийн Хүчлийн Ангидрид,Зохиомол 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112905 Хүхрийн Диоксид 2.3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112910 Хүхрийн Триоксид,Хүнцлийн Триоксид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28112930 Азотын Исэл 2.3,5.1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28113096 Мышьякын Хүчлийн Ангидрид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121200 Карбонилын Дихлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121300 Фосфорын Оксихлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121400 Фосфорын Трихлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121500 Фосфорын Пентахлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121600 Хүхрийн Монохлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121700 Хүхрийн Дихлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121910 Тионилын Хлорид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28121990 Металл Биш Хлоридын Оксид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28129725 Хүхрийн Гексафторид 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28131000 Нүүрстөрөгчийн Дисульфид 3, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28139000 Төмөрлөг Биш Сульфидууд 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28139010 Фосфорын Сульфидууд 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28140681 Шүвтэр 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28141000 Усгүй Аммиак 2.3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28141683 Усгүй Шүвтэр 2.3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28141684 Хураасан Шүвтэр 2.3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28142000 Усан Уусмалт Аммиак 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28142682 Шүвтрийн Усан Уусмал 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28150751 Натрийн Буюу Калийн Хэт Эслүүд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28151100 Усан Уусмалт Аммиак 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28151200 Натрийн Гидроксид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28151605 Идэмхий Натр,Хатуу 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28151699 Идэмхий Натрийн Шүлтүүд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28152000 Натрийн Гидроксид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28152433 Идэмхий Калий 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28152498 Идэмхий Калийн Шүлтүүд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28153000 Калийн Гидроксид 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28160752 Магнийн Гидрооксид 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28161000 Кали Ба Натрийн Пероксид 4.3, 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28163719 Барийн Двуоксид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28163755 Барийн Гидроксид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28164000 Гидроксид Ба Магнийн Пероксид 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28170000 Бари,Стронцийн Ханасан Ба Исэл 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28170892 Цайрын Оксид : Цайрын Пероксид 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28191000 Металлын Пероксид Ба Исэл 5.1,6.1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28191198 Хромын Хүчлийн Ангидрид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28199000 Триоксид 5.1, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28200898 Мангааны Оксид 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28201000 Бусад Хромын Усан Исэл 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28209000 Марганцийн Диоксид 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28210895 Төмрийн Оксид Ба Гидрооксид 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28211000 Марганцийн Исэл 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28240899 Хар Тугалганы Оксид 5.1, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28241000 Титаны Исэл 5.1, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28249000 Хар Тугалгын Монооксид 5.1, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28251000 Хар Тугалгын Исэл 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28251752 Гидразины Сульфат 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28252000 Органик Биш Давснууд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28253000 Литийн Усан Исэл 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28253749 Ванадийн Гидроксид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28259011 Бусад Кальцийн Пероксид Ба Усан Исэл 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28259019 Берилийн Усан Исэл 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28259020 Вольфрамын Усан Исэл 6.1, 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28259040 Кадмын Исэл 2.3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28259050 Мөнгөн Усны Оксид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28259060 Металлын Пероксид Ба Исэл 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28259748 Бериллийн Гидроксид 6.1, 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28261200 Төмрийн Усан Исэл Ба Исэл 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28261453 Хөнгөн Цагааны Фторид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28261454 Аммонийн Фторид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28261910 Бусад Фторид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28261990 Аммон Эсвэл Натрийн Фторид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28274900 Хар Тугалгын Усан Исэл 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28275100 Бусад Оксибромид Ба Бромид 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28275900 Йодид Ба Оксийодид 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28280757 Гипохлоритууд,Хлоритууд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28281000 Бусад Гипохлорит, Хлорит, 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28289000 Натрийн Хлорат 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28291100 Бусад Хлорат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28299010 Натрийн Эсвэл Калийн Бромат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28299040 Натрийн Эсвэл Калийн Бромат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28299080 Йодын Ба Перйодатын Бромат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28299194 Броматууд 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28301000 Натрийн Сульфидууд 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28311000 Натрийн Сульфоксилат Ба Дитионит 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28321000 Натрийн Сульфитууд 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28330760 Сульфатууд, Цөр, Пероксосульфатууд 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28331100 Динатрийн Сульфат 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28332700 Барийн Сульфат 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28334000 Пероксосульфат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28341000 Нитрит 5.1, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28342100 Калийн Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28342900 Бусад Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28342920 Хар Тугалга,Никель,Барийн Нитратууд 5.1, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28342980 Бусад Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28366000 Барийн Карбонат 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370000 Цианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370001 Кадми Цианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370002 Кали Цианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370003 Кальци Цианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370004 Синилийн Хүчил 6.1, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370005 Зэсийн Цианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370006 Мөнгөн Усны Циант Исэл 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370007 Мөнгөн Усны Цианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28370416 Цианидууд 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28371100 Натрийн Оксицианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28371900 Бусад Цианид Оксицианид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28391100 Натрийн Метасиликат 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28391900 Бусад Натрийн Силикат 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
28402010 Хуурай Натри- Борат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28411000 Алюмини Фосфид 4.3, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28411644 Натрийн Алюминат 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28413000 Натрийн Дихромат 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28415000 Хромат Ба Бусад Дихромат; Пероксохромат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28415389 Натрийн Хромат 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
28416100 Калийн Перманганат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28470000 Шээсний Пероксид 5.1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
28480000 Магни Фосфид 4.3, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28480002 Натри Фосфид 4.3, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28491000 Кальцийн Карбид 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28491412 Кальцын Карбид 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28499050 Хөнгөн Цагаан 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28500020 Гидрид; Нитрид 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28500060 Азид Болон Силицид 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28500594 Барийн Азид 4.1, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28500682 Кальцын Силицид 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28500740 Кальцын Гидрид 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
28500741 Үнэт Биш Металлын Гидрид 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
28510333 Шахсан Агаар 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
28510670 Үнэт Биш Металлын Амальгам 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
29011714 Хольцгүй Гексан 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29012100 Этилен 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29012200 Пропен 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29012400 Бута-1,3-Диен Ба Изопрен 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29012536 Бутилен 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29012960 Ацетилен 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29022000 Бензол 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29022098 Хольцгүй Бензол 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29029212 Антрацен Хольцгүй 6.1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29031200 Дихлорметан 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29031500 Этилендихлорид 3, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29031555 Метилхлорид 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29032100 Винилхлорид 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29033100 Этилендибромид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29033620 Гексахлорбутадиен 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29033726 Гексафторпропилен 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
29033915 Дибромметан 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29033957 Дибромметан 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29033958 Дибромпропан 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29036622 Гексахлорциклопентадиен 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29037619 Гексахлорбензол 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29037620 Бромтрифторметан 2.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
29037720 Дихлордифторметан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29039200 Гексахлорбензол 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29051100 Метанол 3, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
290513 Бутан 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29051300 Бутан-1-Ол 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29051400 Бусад Бутанолууд 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29051490 Бусад Бутанолууд 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29051539 Метанол 3. 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29051629 Бутанолууд 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29052351 Метилизобутилкарбинол 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29052910 Аллилын Спирт 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29053920 Бутан 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
29053925 Бутан 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
29054500 Глицерин 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29062100 Бензилийн Спирт 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
29071200 Крезол Ба Түүний Давснууд 6.1, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29071910 Ксиленол Ба Түүний Давснууд 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29089506 Пикрины Хүчил 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29091100 Диэтилийн Эфир 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29093010 Бусад Дифенилийн Эфир 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
29101000 Оксиран 2.3, 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29110000 Нитрозированын Уламжлалууд 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29110726 Цэвэр Ацетали 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29121200 Этаналь 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29121225 Ацет Альдегид 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29122100 Бензальдегид 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
29122193 Бензальдегид 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
29126000 Параформальдегид 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29140459 Цэвэр Кетонууд,Хинонууд 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29141100 Ацетон 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29141162 Ацетон 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29141752 Метилизобутилкетон 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29142200 Циклогексанон,Метилциклогексанон 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29147736 Бромацетон 6.1, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29151100 Шоргоолжны Хүчил 8, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29151613 Шоргоолжны Хүчил 8, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29152100 Цууны Хүчил 8, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29152400 Цагаан Цууны Хуурай Хүчил 8, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29153200 Винилацетат 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29153437 Изобутилийн Ацетат 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29153939 Изопропилийн Ацетат 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29155000 Пропионы Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29155504 Пропионы Хүчил,Түүний Давсууд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29159496 Каприны Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29161100 Акрилын Хүчил 8, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29161300 Метакрилын Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29161589 Акрилын Хүчил 8, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29161803 Метакрилын Хүчил,Түүний Давсууд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29161940 Кротоны Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29162002 Тосны Цэвэр Хүчил/85 %/,Түүний Давсууд 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29171400 Хувны Хуурай Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29173500 Фталийн Хуурай Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29211950 Диэтиламин 3, 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29212100 Фосфорын Хлоридын Оксид Ба Хлорид 8, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29212200 Триэтаноламин 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29212535 Аллиламин 6.1, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29214100 Бусад Алициклийн Полиамин 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29216627 Бензидин,Түүний Давсууд 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29222900 Амфепрамон,Метадон И Норметадон 9 << дэлгэрэнгүй харах >>
29241606 Акриламид 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29269063 Ацетонитрил 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29269064 Ацетонциангидрин 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29291000 Изоцианат 6.1, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29291453 Метилизоцианит 6.1, 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
29309030 Тосны Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29313960 Давс 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
29321300 Спиртүүд 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29390000 Бруцин 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29391100 Намуу Цэцгийн Савхан Баяжмал 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
29399990 Шингэн Ксантогенатууд 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
29399991 Хатуу Ксантогенатууд 4.2 << дэлгэрэнгүй харах >>
31023000 Циклогекс-1,3-Илендиамин 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31023010 Аммоний Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31023090 Аммоний Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31025000 Бордоо 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31025010 Натрийн Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31025090 Байгалийн Натрийн Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31026000 Бусад Натрийн Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31043000 Квебрахо Модны Ханд 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31059010 Аммонийн Нитрат 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
31059091 Бусад Бордоо 5.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
32150652 Хэвлэлийн,Бичгийн,Зургийн Бэх 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
35019010 Казеин Цавуу 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
35030080 Амьтны Гаралтай Бусад Цавуу 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
35052000 Цавуу 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
35052010 Крахмал Агуулсан Цавуу 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
35052030 Крахмал Агуулсан Цавуу 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
35052050 Крахмал Агуулсан Цавуу 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
35052090 Крахмал Агуулсан Цавуу 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
36050000 Шүдэнз 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
36050728 Чүдэнз 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
38050684 Шингэн Давирхай 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38051000 Давирхайн Шүүс 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38051010 Давирхайн Шүүс 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38051030 Давирхайн Шүүс 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38051090 Давирхайн Шүүс 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38151990 Зөөгч Катализатор 4.3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38239517 Боловсруулсан Хүхрийн Хүчил 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
38249001 Диран-А 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38249003 Продукт Т-185 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
38249004 Пронит 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
38249045 Люминал - А 3 << дэлгэрэнгүй харах >>
39050000 Винил 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
70161000 Янз Бүрийн Хэлбэрийн Шоонууд 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
81109000 Сурьма Бодис Болон Бусад Түүгээр Хийсэн Эдлэлүүд 8, 6.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
81121900 Бериллий Ба Бусад Түүгээр Хийсэн Эд Зүйл 6.1, 4.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
85071083 Аккумулятор 8 << дэлгэрэнгүй харах >>
93062100 Сум 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93062900 Хийн Буунд Зориулсан Сум 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93063000 Бусад Сум Ба Түүний Эд Ангиуд 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93063010 Автомат Ба Гар Бууны Сум 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93063030 Байлдааны Бусад Зэвсгийн Сум 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93063090 Гар Бууны Сумнуудаас Бусад Сум Түүний Эд Ангиуд 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93069000 Сумны Жийрэг Ба Бутархай Сум 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93069010 Дайны Зориулалттай Бусад Зэвсгийн Хэрэгсэл 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93069090 Дээр Нэрлэгдсэнээс Бусад Зэвсгийн Хэрэгсэл 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93069174 Тэсрэх Бөмбөг 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93069639 Нисдэг Бөмбөг 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
93069772 Гранат/Зэвсэг/ 1 << дэлгэрэнгүй харах >>
96131000 Дахин Цэнэглэдэггүй Асаагуур /Халаасны, Хийн/ 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
96132000 Дахин Цэнэглэдэг Асаагуур /Халаасны, Хийн/ 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>
96138000 Бусад Асаагуур 2.1 << дэлгэрэнгүй харах >>

АНУ долларUSD
Евро EUR
Япон иен JPY
Англи фунт GBP
Орос рубль RUB
БНХАУ юаньCNY
БНСУ вон KRW
Сингапур доллар SGD
Канад доллар CAD
Австрал доллар AUD
Хонгконг доллар HKD
Швейцар франк CHF

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

-->