Нэмэлт үйлчилгээний хураамж

  • / Нэмэлт үйлчилгээний хураамж
  • 2018-03-12
  • Ш.Төгсбаяр
  • 3624

УБТЗ-ын даргын 2017 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн А-33 тоот тушаал буюу Тарифын 1-р мөдлөг

  1. Нэмэлт үйлчилгээний хураамжийг тарифын 1, 3-р мөрдлөгөөр буюу  Замын даргын тушаалаар баталж мөрддөг.  Мөн 2006 оны 01-р сарын 17-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг “Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар”-ын Хянан тогтоох зөвлөлийн тогтоолоор тээврийн тариф тогтоох асуудлыг хаян шийдвэрлэдэг.
  2. Нэмэлт үйлчилгээний хөлсийг бодохдоо тухайн өдрийн мөрдөж байгаа үнэлгээг баримтална.
  3. УБТЗ-аар үйлчлүүүлэгч нь тээврийн тооцоог тогтоосон хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд, хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлөгдөөгүй тээврийн тооцоо (тээврийн хөлс, вагон ашиглалт ба тавилт таталт, сэлгээний хөлс) -ны үнийн дүнгийн 0.5 хувьтай тэнцэх алдангийг төлнө.
  4. Ачааны жин, байрын тоо, нэр төрлийг ачаа илгээгч нь падаанд буруу бичсэн байвал тээврийн хөлсийг үйлчлүүлэгчээс 18-р бүлэг буюу холимог ачааны тарифыг 10 хувь нэмэгдүүлэн тооцож хураана.

Хэмжих нэгж Нэмэлт үйлчилгээний нэр Төрөл Тариф /₮/
Ачааг хүргэгчтэй тээвэрлэсэний хөлс 1-50 км 10 км
Ачааг хүргэгчтэй тээвэрлэсэний хөлс 51-100 км 20 км
Ачааг хүргэгчтэй тээвэрлэсэний хөлс 100 - 200 км 30 км
Ачааг хүргэгчтэй тээвэрлэсэний хөлс 201- 300 км 40 км
Ачааг хүргэгчтэй тээвэрлэсэний хөлс 300-аас дээш км 50 км
Ачаа мэдэгдэл Ачаа мэдэгдэл 600 1 удаа
Ачаа хадгаламж Битүү болон дээвэртэй саравчинд 1000 хоногт-тн тутмаас
Ачаа хадгаламж Задгай талбайд 500 хоногт-тн тутмаас
Ачаа хадгаламж Дулаан агуулахад 2000 хоногт-тн тутмаас
Ачаанд эрэл хийлгүүлсэн хураамж Ачаанд эрэл хийлгүүлсэн хураамж 3000 илгээлт тутмаас
Ачааны хаяг солилт Бусад вагон 60000 вагон тутмаас
Ачааны хаяг солилт Цистерн вагон 80000 вагон тутмаас
Ачааны хаяг солилт Чингэлэг 30000 чингэлэг тутмаас
Бичиг баримт хадгалалт Бичиг баримт хадгалалт 200 илгээлт тутмаас
Дотоод паркын вагон ашиглалт 1 хоног 900 1 цаг
Дотоод паркын вагон ашиглалт 2-4 хоногт 3100 1 цаг
Дотоод паркын вагон ашиглалт 5-7 хоногт 4200 1 цаг
Дотоод паркын вагон ашиглалт 8-аас дээш хоногт 6100 1 цаг
Гадаад паркын вагон ашиглалт 1 хоног 1600 1 цаг
Гадаад паркын вагон ашиглалт 2-4 хоногт 3700 1 цаг
Гадаад паркын вагон ашиглалт 5-7 хоногт 4900 1 цаг
Гадаад паркын вагон ашиглалт 8-аас дээш хоногт 7300 1 цаг
Гадаад паркын тогтмол дулаант вагон ашиглалт 1-3 хоногт 4300 1 цаг
Гадаад паркын тогтмол дулаант вагон ашиглалт 4-7 хоног 6100 1 цаг
Гадаад паркын тогтмол дулаант вагон ашиглалт 8-аас дээш хоногт 7300 1 цаг
Ломбоны үнэ Ломбоны үнэ 1200 ширхэг
Вагон цэвэрлэгээ 4 голт вагонд 30000 вагон тутмаас
Вагон цэвэрлэгээ 4-өөс дээш голт вагонд 20000 вагон тутмаас
Гэрээт захиалга тасалдуулсны хураамж Тогтмол дулаант цистерн 10000 вагон тутмаас
Бусад вагон 3000 вагон тутмаас
Зам, талбай ашиглалтын хураамж Зам, талбай ашиглалтын хураамж 30000 вагон тутмаас
Закрутканы үнэ Закрутканы үнэ 800 вагон тутмаас
Ломбоны үнэ Ломбоны үнэ 1200 ширхэг
Маягтын үнэ Орон нутгийн падаан 300 ширхэг
Маягтын үнэ Олон улсын падаан 500 ширхэг
Маягтын үнэ Вагон хүсэлт 200 ширхэг
Маягтын үнэ Элдэв хураамж 150 ширхэг
Манифест бичсэн хураамж Импорт 7000 ваг-чингэлэг
Манифест бичсэн хураамж Экспорт 5000 ваг-чингэлэг
Манифест бичсэн хураамж Хавсралт 1500 ваг-чингэлэг
Сэлгээ хийсэн хураамж 30 минутанд 50000 вагон тутмаас
Сэлгээ хийсэн хураамж 1 цагт тутамд 100000 вагон тутмаас
Тавилт, таталтын хөлс Зүтгүүрийг хоосон явуулсны хөлс 5000 зүтгүүр.км
Тавилт, таталтын хөлс Зүтгүүрийн гаралт бүрд 10000 зүтгүүр.км
Тавилт, таталтын хөлс Ачааны хашаанд буюу нийтийн хэрэгцээний замд 5100 вагон тутмаас
Тавилт, таталтын хөлс 40 футын чингэлэг 4400 чингэлэг тутмаас
Тавилт, таталтын хөлс 10 фут - 20 фут хүртэлх чингэлэг 1800 чингэлэг тутмаас
Тавилт, таталтын хөлс 10 футын чингэлэг 900 чингэлэг тутмаас
Тавилт, таталтын хөлс Бага даацын чингэлэг 500 чингэлэг тутмаас
Тээврийн бичиг баримт бүрдүүлэлт 300 ширхэг
Чингэлэг ашиглалт 3 фут 3500 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг ашиглалт 5 фут 5500 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг ашиглалт 10 фут 8500 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг ашиглалт 10 фут - 20 фут хүртэлх 10000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг ашиглалт 20 фут - 30 фут хүртэлх 11000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг ашиглалт 30 фут - 40 фут хүртэлх 12000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг цэвэрлэгээ 10 фут-ээс бага 2000 чингэлэг тутмаас
Чингэлэг цэвэрлэгээ 10 фут 4200 чингэлэг тутмаас
Чингэлэг цэвэрлэгээ 10 фут - 20 фут хүртэлх 8200 чингэлэг тутмаас
Чингэлэг цэвэрлэгээ 20 фут - 30 фут хүртэлх 12400 чингэлэг тутмаас
Чингэлэг цэвэрлэгээ 30 фут - 40 фут хүртэлх 16400 чингэлэг тутмаас
Чингэлэг цэвэрлэгээ 40 фут-ээс дээш 18600 чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн вагоны зам ашиглалт 1-3 хоногт 20000 хоногт-вагон тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн хоосон чингэлэг хадгаламж 10 фут 2500 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн хоосон чингэлэг хадгаламж 20 фут 4500 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн хоосон чингэлэг хадгаламж 30 фут 5500 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн хоосон чингэлэг хадгаламж 40 фут 6500 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн ачаатай чингэлэг хадгаламж 10 фут 5000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн ачаатай чингэлэг хадгаламж 20 фут 9000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн ачаатай чингэлэг хадгаламж 30 фут 11000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн ачаатай чингэлэг хадгаламж 40 фут 13000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хөдлөх бүрэлдэхүүнийг өөрийн гол дээр тээвэрлэсний хураамж Вагон 120 гол-км
Хөдлөх бүрэлдэхүүнийг өөрийн гол дээр тээвэрлэсний хураамж Зүтгүүр 130 гол-км
Хөдлөх бүрэлдэхүүнийг өөрийн гол дээр тээвэрлэсний хураамж Тусгай хөдлөх бүрэлдэхүүн 150 гол-км
Пүүний хураамж Барааны пүүгээр ачааг пүүлсэн бол 250 тн
Пүүний хураамж Вагон пүүгээр пүүлсэн бол 19000 вагон тутмаас
Пүүний хураамж Ачаа эзэмшигчийн хүсэлтээр ачааны жин шалгасан хураамж 2500 хүн-цаг
Хөрш орнуудын төмөр замд экспорт, импорын тээвэр хийх үед үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр цахилгаан илгээх Хөрш орнуудын төмөр замд экспорт, импорын тээвэр хийх үед үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр цахилгаан илгээх 5000 1 удаа
Чингэлэг ашиглалт 40 фут-ээс дээш 13000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Хувийн эзэмшлийн ба түрээсийн вагоны зам ашиглалт 4-өөс дээш хоногт 40000 хоногт-вагон тутмаас
Тавилт, таталтын хөлс 30 футын чингэлэг 3500 чингэлэг тутмаас
Тавилт, таталтын хөлс 20 футын чингэлэг 2700 чингэлэг тутмаас
Чингэлэг хадгаламж 10 фут-ээс бага чингэлэг 3000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг хадгаламж 10 фут чингэлэг 6000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг хадгаламж 10 фут - 20 фут хүртэлх 10000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг хадгаламж 20 фут - 30 фут хүртэлх 12000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг хадгаламж 30 фут - 40 фут хүртэлх 14000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Чингэлэг хадгаламж 40 фут-ээс дээш 16000 хоногт-чингэлэг тутмаас
Гэрээт захиалга тасалдуулсны хураамж Бусад вагон 6000 вагон тутмаас

  Нэмэлт болон бусад үйлчилгээний хураамж

Тээврийн болон ачилт буулгалтын хөлснөөс бусад үйлчилгээний хураамжийг энэхүү тарифаар бодно.

Татаж авах
2018-03-12 | 0 mb

Өмнөх хуудасруу буцах

АНУ долларUSD
Евро EUR
Япон иен JPY
Англи фунт GBP
Орос рубль RUB
БНХАУ юаньCNY
БНСУ вон KRW
Сингапур доллар SGD
Канад доллар CAD
Австрал доллар AUD
Хонгконг доллар HKD
Швейцар франк CHF

ТЭЭВЭР ЗУУЧИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД

-->